اکورد بانوی موسیقی و گل (ابی)

Rhythm:6/8

[Am]بانوی موسیقی و گل [E]شاپری رنگین کمون

[Am]به قامت خیال من [E]ململ مهتاب پوشون

بذار نسیم[Dm] دربدر گلبرگ از [Am]یاد ببره

برداره بو[E]ی تن تو هر جا که می[Am]خواد ببره

دست رو تن غروب بکش [E]که از تو گلبارون بشه

[Am]بذار که از حضور تو [E]لحظه ترانه خون بشه

همسایه [Dm]خدا میشم مجاور [Am]شکفتنت

خورشیدو با[E]ور میکنم نزدیک رفت[Am]ار تنت

[F]قطره ام از [G]تو من ولی درگیر در[Am]یا شدنم

[F]دچار سحر[G] عشق تو در حال زی[Am]با شدنم

بانوی مو[Dm]سیقی و گل اسطوره [E]عاشق شدن

تا من دوبا[Dm]ره من بشم دوباره لب[E]خندی بزن

لبخندای [Dm]تو یارمو مقلوب رو[E]یا میکنه

انگار جهان [Dm]وامیسه و ما رو تما[E]شا میکنه

بانوی موسیقی و گل ....

[Am]بانوی موسیقی و گل [E]شاپری رنگین کمون

[Am]به قامت خیال من [E]ململ مهتاب پوشون

بذار نسیم[Dm] دربدر گلبرگ از [Am]یاد ببره

برداره بو[E]ی تن تو هر جا که می[Am]خواد ببره

دست رو تن غروب بکش [E]که از تو گلبارون بشه

[Am]بذار که از حضور تو [E]لحظه ترانه خون بشه

همسایه [Dm]خدا میشم مجاور [Am]شکفتنت

خورشیدو با[E]ور میکنم نزدیک رفت[Am]ار تنت

[F]قطره ام از [G]تو من ولی درگیر در[Am]یا شدنم

[F]دچار سحر[G] عشق تو در حال زی[Am]با شدنم

بانوی مو[Dm]سیقی و گل اسطوره [E]عاشق شدن

تا من دوبا[Dm]ره من بشم دوباره لب[E]خندی بزن

لبخندای [Dm]تو یارمو مقلوب رو[E]یا میکنه

انگار جهان [Dm]وامیسه و ما رو تما[E]شا میکنه

بانوی موسیقی و گل ....

/ 0 نظر / 1130 بازدید